Skip to content

02

MÅL 2018–2019//
Vår håll­barhet­sre­sa

”Minsta möjliga inverkan på omgivning”

Vi vill skapa hållbar tillväxt med ökad lönsamhet för oss själva och för våra kunder. Det här ska vi göra utan att riskera negativ inverkan på vare sig människor eller miljö. När vi ser att vår påverkan är betydande sätter vi in åtgärder och följer upp mål om så är möjligt.

Utöver våra betydande miljöaspekter har vi utgått från den väsentlighetsanalys som reviderades under 2018.

I takt med att maskinparken har utökats har även andelen av miljövänligare produkter ökat. Vi ser dock en utmaning i att fortsätta denna utveckling. Dels för att teknikutvecklingen hos våra leverantörer inte går snabbare och dels för att nuvarande efterfrågan bland kunderna inte ökar. Utöver vårt fokus på en maskinpark med minsta möjliga inverkan på vår omgivning har vi även adderat mål som vi lättare kan styra internt genom avtal och medvetna val.

Våra mål för 2019

Global Reporting Initiatives

Vi eftersträvar en relevant rapportering av vårt hållbarhetsarbete och använder oss därför av Global Reporting Initiatives (GRI:s) riktlinjer. Denna rapport har upprättats i enlighet med GRI Standards alternativ core. Den lagstadgade hållbarhetsrapporten är densamma som hållbarhetsredoisningen och är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRS 6:e kapitel. Vår ambition är att kontinuerligt utveckla och förbättra såväl hållbarhetsarbetet som rapporteringen. Redovisad information gäller verksamheten inom Stavdal AB, Stavdal AS, Stavdal i Jönköping AB, Hyr City i Karlstad AB och Stavdal Bod. Rapporten omfattar samtliga koncernbolag som ägs >50 %. Stavdal Bod har inga anställda och kommer därför endast omfattas i de ekonomiska siffrorna. Stavdal AS finns endast med under de ekonomiska siffrorna.

I rapporten tar vi upp de frågor som är väsentliga för Stavdal utifrån vår påverkan på människor och miljö genom hela värdekedjan. Rapporten speglar också våra intressenters krav och förväntningar. Urval och prioritering av innehållet har gjorts av ledningsgruppen och med utgångspunkt från kundundersökningar, klientdialoger och samtal med nyckelpersoner hos oss. Noggrannhet, balans, tydlighet, jämförbarhet, tillförlitlighet och aktualitet har använts som grund när vi besvarar samtliga frågor.

Vår ursprungliga väsentlighetsanalys #

Under 2017 identifierade delar av vår ledningsgrupp ett antal intressenter. De fyra intressentgrupperna som ansågs mest betydande ur ett ömsesidigt påverkansperspektiv var: kunder, medarbetare, ägare och styrelse samt leverantörer. När intressenterna senare kopplades till valda GRI-ämnen tillkom även: myndigheter, kommande generationer samt grannar och lokalsamhället som högt prioriterade intressenter. De intressentgrupper som vi lägger störst fokus på under hållbarhetsrapporteringen kan därmed rangordnas enligt nedan: kunder, medarbetare, ägare och styrelse, myndigheter, kommande generationer, leverantörer och underleverantörer samt grannar och samhället. De intressentgrupper som kopplades färre antal gånger till valda GRI-ämnen och som kan antas mindre viktiga att lägga fokus på under hållbarhetsrapporteringen var: intresseorganisationer och banker.

Den reviderade väsentlighetsanalysen #

Väsentlighetsanalysen reviderades i samband med projektutvärderingen i maj 2018. Efter en genomgång av valda GRI-ämnen tog vi bort Material, Energi utanför organisationen och Oljespill. Inför nästa års rapport har det förts diskussioner om att analyserna ska göras om.

Material #

Eftersom vi köper färdiga maskiner och utrustning utifrån kundernas behov, har vi i princip ingen möjlighet att påverka materialförbrukningen eller materialvalen vid inköp till maskinparken. Vi ser inte ämnet Material som väsentligt och har därför valt att exkludera det från vår hållbarhetsrapportering. Vi fokuserar i stället på ämnet Avfall där vi ser en större möjlighet att påverka ämnet.

Energi utanför organisationen #

Arbetet med att ta fram den utrustning som möjliggör mätning har inte gått så fort som vi velat. Dessutom har det visat sig svårt att få fram bra case hos våra kunder. Under våren 2019 kommer vi träffa Sustainable Innovation för att försöka hitta en bra modell och metod att jobba vidare med.

Oljespill #

Vi har beslutat att exkludera rapportering av oljespill på våra anläggningar från hållbarhetsrapporten eftersom detta inte utgör någon betydande miljöpåverkan. Det eventuella spillet som uppstår sker under kontrollerade former. Därför anser vi att frågan inte tillför något värde till rapporten.

Nöjdkundundersökning #

Varje år genomför vi en nöjdkundundersökning. Undersökningen är uppbyggd med blandade frågor där kunden får möjlighet att svara på hens uppfattning om Stavdal. Under 2018 deltog totalt 570 kunder, varav 145 via e-post och 425 via telefon.

Utifrån dessa undersökningar får vi ett NPS (Net Promoter Score) som berättar hur vi uppfattas av våra kunder. I årets undersökning landade vi på 81 NPS.

Undersökningen fungerar som ett verktyg för att utveckla verksamheten och möta efterfrågan hos kund. I år deltog inte Hyr City i Karlstad i nöjdkundundersökningen.

Medarbetarundersökning #

Även medarbetarundersökningen genomförs varje år. Där får samtliga medarbetare möjlighet att delta och uttrycka sina åsikter. För att effektivisera denna typ av undersökning valde Stavdal att i november 2018 använda ett digitalt verktyg. Detta för att kunna skicka ut pulsade undersökningar mer frekvent.

På det här sättet har Stavdal kunnat korta tiden mellan utförd undersökning tills det att resultat nått överordnad chef. Nu kan medarbetarna diskutera resultatet på respektive avdelning redan en vecka efter utförd undersökning. Det gör att medarbetarna lättare kan komma ihåg sina svar vilket gör att diskussionerna blir mer aktuella. Alla svar är fortfarande helt konfidentiella. I år deltog inte Hyr City i Karlstad i medarbetarundersökning.

03

STAVDAL 2018 //
Mål 3

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.