Skip to content

Arbete för ökad jämställdhet och mångfald

Byggbranschen är traditionellt mansdominerad och Stavdal har inte varit något undantag. Därför läggs mycket fokus på att öka såväl jämställdhet som mångfald på företaget. HR-chefen Helena Backman berättar om delar av vad som gjorts under 2018.

Under 2018 har Stavdal genomfört flera aktiviteter på personalsidan och många av dem knyter på något sätt an till mångfalds- och jämställdhetsfrågor.

– Alla på Stavdal vill se ökad jämställdhet och mer mångfald, säger Helena Backman, HR-chef på Stavdal. Undersökningar visar att mångfasetterade grupper presterar bäst och vi arbetar ständigt med frågan. Det är dock en utmaning att hitta rätt vägar. Att rekrytera utifrån något annat än kompetens är till exempel inte rätt väg. Vi måste i stället hitta olika sätt att attrahera alla grupper av medarbetare och det arbetar vi med hela tiden.

Bild: Johan Töpel

Genom aktiviteter som till exempel Vi-dagar och rekryteringsskola, arbetar man för att öka förutsättningarna för mångfald och jämlikhet och bli en mer attraktiv arbetsplats. För att se om man är på rätt väg, genomförs kontinuerliga medarbetarundersökningar under året.

Helena Backman

HR-chef

Vi-dagar
#

I april och december genomfördes Vi-dagar, när alla medarbetare på Stavdal samlades i arbetsgrupper och diskuterade kring viktiga ämnen. Temat för april var hur man ska kunna vara öppen och ärlig mot sina kollegor och hur man kan säga ifrån. Decemberdagen handlade om samarbete och respekt och anordnades efter önskemål från ett flertal anställda.

– Det var en hög efterfrågan från medarbetarna efter Vi-dagen i april. Det var många som tyckte att den var väldigt bra. Jag tycker också att Vi-dagarna har gett mycket och vi tittar på hur vi kan fortsätta under 2019, säger Helena.

Medarbetarenkäter
#

För att snabbt kunna arbeta med medarbetarnas feedback introducerades under året ett nytt verktyg med så kallade pulsade medarbetarundersökningar. Det innebär att frågor ”pushas” ut i alla medarbetares mobiler. Under 2018 genomfördes två enkäter, som båda hade hög svarsfrekvens på hela 88 procent.

– Vi har fått ett bra engagemang kring detta. Verktyget låter oss få snabba svar på aktuella frågor så att vi snabbt kan ta tag i och jobba vidare med dem. Det finns också möjlighet att gå ut med enkäter till mindre grupper av medarbetare, för att till exempel få reaktioner på förändringar vid en arbetsplats, säger Helena.

Bild: Martin Söderqvist

Central arbetsmiljögrupp #

I januari 2018 träffades för första gången den centrala arbetsmiljögruppen, bestående av samtliga skyddsombud, vd och representanter från HR. Tanken är att mötas några gånger per år, göra upp en övergripande agenda för året och äska resurser för förbättringar av arbetsmiljön.

– Det här är ett sätt att hålla igång engagemanget och samtidigt visa för ledningen hur viktigt det här arbetet är, att människan alltid står före maskinen. Vi får också en inblick i hur verksamheten fungerar ute i landet och kunskap om hur vi på huvudkontoret kan bidra för att stödja förbättringar, kommenterar Helena.