Skip to content

06

MÅL 16//
Fredli­ga och inkluderande samhällen

Mål 16 enligt Stavdal

Vi strävar efter att verka för mångfald och fokusera på medarbetarnas engagemang och kompetensutveckling. Här kan du läsa om vad vi gjort för att främja FN:s globala mål 16 under 2018.

Mål 16 enligt FN

  • Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.

    Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. De länder som är drabbade av krig och utdragna konflikter är de länder som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Bild: Martin Söderqvist

Stavdal är mansdominerat – det vill vi förändra #

Mångfald och jämställdhet är viktigt för oss och vi vill att Stavdal ska vara en inkluderande arbetsplats. Vi anser att olikheter och mångfald bidrar till en kreativ verksamhet. Att se problem och möjligheter ur olika synvinklar leder till ökad produktivitet och innovation.

För att säkerställa att lönediskriminering inte förekommer genomför vi årliga lönekartläggningar och benchmarking för att säkerställa konkurrenskraftiga löner för lika arbete.

Som många andra företag i byggbranschen är Stavdal mansdominerat och kvinnor är underrepresenterade som arbetare och chefer.

Vi vill därför styra våra chefer till att rekrytera kompetensbaserat, i stället för att välja den som är mest lik hen själv. Genom vår rekryteringsskola får cheferna kunskap om hur man sätter samman grupper som presterar bäst.

Under 2018 startades Vi-dagen för att skapa ett bra arbetsklimat och lyfta frågor kring den hårda jargongen som kan uppstå i branschen. Under 2018 har vi haft två temadagar med fokus kränkande särbehandling, diskriminering och hur stämningen är på Stavdal. Vi-dagen har varit ett uppskattat forum för att diskutera och lyfta frågor som är känsliga.

Stavdal – en inkluderande arbetsplats #

Vi accepterar inte diskriminering, varken internt eller hos våra samarbetspartners. Människor som tillverkar produkter eller utför tjänster som Stavdal köper ska respekteras i sin yrkesutövning och inte diskrimineras. Vi vill att Stavdal ska vara en inkluderande arbetsplats där alla kan bidra på olika sätt tack vare olika erfarenheter och bakgrunder.

Under 2018 implementerades en visselblåsar-funktion för att göra det möjligt för medarbetare att rapportera oegentligheter och diskrimineringar. Under 2018 rapporterades inga incidenter.

Fredliga och inkluderande samhällen

Fördelning kvinnor/män

Totalt är vi 262 personer som arbetar på Stavdal AB, Stavdal i Jönköping AB och Hyr City i Karlstad AB. 223 av oss är män och 39 är kvinnor.

Rekryteringsskolan

Rekryteringsskolan introducerades 2018. Målet är att våra chefer ska rekrytera kompetensbaserat vilket kommer leda till ett mer mångfasetterat bolag.

Åldersfördelning

Män: 52 är under 30 år, 129 är 30–50 år och 42 är över 50 år. Kvinnor: 11 är under 30 år, 20 är 30–50 år och 8 är över 50 år.

07

STAVDAL 2018 //
Håll­barhets-index

Trots att vi beskriver mycket av vårt hållbarhetsarbete i tidigare kapitel har vi inte beskrivit allt det vi gjort under 2018. I vårt GRI-index finner du resterande delar.