Skip to content

03

MÅL 3//
Häl­sa och välbefinnande

Mål 3 enligt Stavdal

När vi representerar Stavdal ska vi alltid agera med gott omdöme och vår affärsmässighet ska i alla lägen, oavsett land eller marknad, kännetecknas av ansvar för vårt arbete samt respekt för våra medarbetare, samarbetspartners och övriga intressenter.

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön, genom att främja hälsa och förebygga olycksfall och arbetsskador som kan kopplas till det arbete som utförs.

Här under kan du läsa om vad vi gjort för att främja FN:s globala mål 3 under 2018. Du kan också få en inblick i hur våra skyddsombud arbetar med hälsa- och säkerhetsfrågor.

Mål 3 enligt FN

  • God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar. Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50 procent sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Förutsättningar för att må bra #

Vi vill att våra medarbetare mår bra och är positivt inställda till den psykiska och fysiska arbetssituationen. Alla ska ha samma möjlighet till rätt kunskap, verktyg och stöd för att kunna utföra sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt. Därför ska vi verka för en socialt, fysiskt och psykiskt sund arbetsplats. Vi arbetar proaktivt för att förebygga risken för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa.

Alla medarbetare på Stavdal ska ha kunskap om hur vi rapporterar tillbud. Chefer och skyddsombud ska uppmana andra att rapportera tillbud för att driva arbetsmiljöarbetet framåt. Våra rutiner för olycks- och tillbudsrapportering finns tillgängliga via vårt interna ärendehanteringssystem. Vi informerar om det vid alla introduktioner.

Distriktschefer får statistik för tillbud och olycksstatistik gällande respektive distrikt skickade till sig varje kvartal. Skyddsombuden får en övergripande statistik för hela Stavdal.

Årshjulet för arbetsmiljön ingår i Stavdals ledningssystem och uppföljning sker bland annat i interna och externa revisioner.

Bildkälla: Shutterstock

Friskvårdsbidraget på 3 000 kronor per anställd nyttjades av 42 procent av medarbetarna under 2018, men vi vill se en ökad nyttjandegrad. Medarbetarundersökningen fick en ny form i november 2018 och finns numera som app. Cirka fem frågor skickas ut med jämna mellanrum för att avdelningarna ska kunna arbeta med resultatet på ett enklare sätt där frågan är mer aktuell. Resultatet från första utskicket hade en svarsfrekvens på 88 procent vilket anses vara ett bra resultat.

Under 2018 rapporterades två allvarliga olyckor. Ingen av olyckorna krävde längre frånvaro än fem arbetsdagar. På kort sikt ska vi öka tillbudsrapporteringen genom att vara närvarande och aktiva i hanteringen. Vi ska öka medvetenheten om säkerhet och kontinuerligt utbilda personal och skyddsombud.

På lång sikt ska vi bli en arbetsplats där alla medarbetare trivs, är engagerade, skadefria och mår bra.

Bildkälla: Shutterstock

Vi satsar på vår personal #

Vi ser kompetensutveckling och utbildning som avgörande för att säkerställa våra medarbetares rätt till behörigheter och kompetens för sina uppgifter samtidigt som det skapar engagerade, drivna och nöjda medarbetare.

Utifrån medarbetarsamtal, verksamhetens behov och löpande avstämningar genomförs kontinuerligt interna och externa utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter.

För alla nyanställda har vi en gemensam introduktionsdag på huvudkontoret där vi presenterar kort information om företaget, arbetsmiljö, kvalitet, miljö, interna rutiner och verktyg med mera. Vi har även chefsintroduktioner där vi går igenom vad Stavdal förväntar sig av chefsrollen. Introduktionen innehåller bland annat information om medarbetarsamtal, kollektivavtal, arbetsmiljö, rekrytering, kvalitet- och miljöarbetet, produkter, inköp, investeringar, försäkringar samt kontroller i affärssystemet.

Bild: Martin Söderqvist

Så skapar vi säkrare arbetsplatser #

Trygghet, hälsa och säkerhet är viktiga frågor för oss och vi ser våra skyddsombud som en viktig länk mellan medarbetare och arbetsgivare för att säkerställa just detta. Med en bra dialog, mellan medarbetare och arbetsgivare i säkerhetsfrågor, kan vi hantera frågor tidigt och undvika onödiga risker kopplade till arbetsmiljö och trivsel.

Vi erbjuder arbetsmiljöutbildning till alla våra skyddsombud och chefer för att öka kunskapen kring vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete och på så sätt skapa säkrare arbetsplatser.

För att identifiera våra risker kopplade till personal, genomför vi årligen riskanalyser på samtliga arbetsplatser. Riskanalyserna genomförs av vår HR-avdelning tillsammans med medarbetare lokalt och man går igenom alla typer av arbetsmiljörisker. Där risker identifieras, skapas eliminerande åtgärder som t ex skyddsutrustning, utbildningar mm. Efterlevnad av åtgärder följs upp löpande, bl a vid interna revisioner och uppföljning tillbud. Identifierade avvikelser har hanterats under 2018.

För att stötta våra lokala arbetsmiljögrupper startade vi under 2018 en central arbetsmiljögrupp. I den centrala gruppen ingår en representant per distrikt för att skapa ökad delaktighet och lyfta arbetstagarnas syn på arbetsmiljöarbetet.

Kundens hälsa i fokus #

Vi arbetar alltid med kunden i fokus och deras hälsa och säkerhet är viktig för oss. För att säkerställa en trygg och säker hantering av våra maskiner och utrustning har vi skapat tydliga processbeskrivningar för vår hantering av maskiner och etableringar, t ex hiss, bod, ställning, fallskydd, el och kran. I dessa processer ingår genomförande av riskbedömningar och egenkontroller inför överlämningar. Processerna utvärderas årligen, för att identifiera eventuella risker inom t ex arbetsmiljö och kvalitet.

Vi har även en kontinuerlig dialog med leverantörer och andra i branschen, bland annat genom branschorganisationen Swedish Rental. På så sätt kan vi ställa krav på leverantörer att ständigt förbättra maskinernas säkerhet. Swedish Rental har samlat branschens så kallade PSI-datablad (personlig säkerhetsintroduktion) i en onlinedatabas. Databasen är tillgänglig för alla och här finns information om säker hantering av handhållna och mindre, mobila maskiner. Som medlem i Swedish Rental vill vi bidra till förutsättningar för preventiva och effektiva arbetsformer och en säker arbetsmiljö tillsammans med myndigheter, våra leverantörer och kollegor i branschen.

Skulle en olycka eller ett tillbud inträffa hos kund, eller internt hos Stavdal, registreras detta i vårt interna ärendehanteringssystem. En grundlig avvikelsehantering med utredning av rotorsak, flera steg bakåt i processen, genomförs för att eliminera risken för att det ska inträffa igen. Alla olyckor och tillbud registreras och följs upp löpande och utvärderas av berörd avdelning. Ärenden som kan härledas till fel hos leverantörer, följs upp av vår inköpsavdelning.

Hälsa och välbefinnande

Arbetsskador

Vi arbetar för att skapa säkrare arbetsplatser. I år rapporterades 8 arbetsskador bland våra 262 medarbetare. Två av dem klassades som allvarliga.

Skyddsombud

100 procent av skyddsombuden har genomgått vår arbetsmiljöutbildning.

Medarbetarenkät

Tack vare vårt nya enkätverktyg, som pushar ut enkätfrågor till våra medarbetares mobiler, hade vår medarbetarenkät en svarsfrekvens på hela 88 procent.

04

STAVDAL 2018 //
Mål 8

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.