Skip to content

01

STAVDAL 2018//
De glob­ala målen

”Vi har valt att lägga extra fokus på fyra mål”

I vårt hållbarhetsarbete finns kopplingar till de globala målen som är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Målen finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Vi har valt att lägga extra fokus på fyra av dem:

#3 God hälsa och välbefinnande

#8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

#13 Bekämpa klimat- förändringarna

#16 Fredliga och inkluderande samhällen

Ett år att vara stolt över

2018 har på många sätt varit ett fantastiskt år för Stavdal. Jag är stolt över vad hela bolaget och våra medarbetare har presterat under året. Vi har positionerat oss som en hållbar uthyrare i en bransch som fortfarande håller på att mogna in i att tänka hållbarhet.

Jag är stolt över Stavdal. Stolt över att vi når de mål vi har satt upp, både vad gäller ekonomiska mål och mjukare värden. Jag är också stolt över våra medarbetare som ser till att vi har otroligt nöjda kunder, vilket är en prestation med tanke på vår tillväxt under 2018. När vi växer ytterligare kommer det att ställa ännu högre krav på oss att hitta effektiva modeller och ibland tänka i nya banor.

Bild: Anna-Lena Lundqvist

Bild: Martin Söderqvist

Mikael Olsson

Verkställande direktör

Det händer väldigt mycket spännande i branschen just nu. Hållbarhet blir allt viktigare och de bolag som inte arbetar med hållbarhet redan nu kommer att halka efter de kommande åren. Vi på Stavdal har positionerat oss bra, trots att vi är lite av nybörjare på detta.

Vi har arbetat hårt med att få fram mer energieffektiva lösningar att erbjuda kunderna och det är ett område vi fortsatt kommer att fokusera på. Under 2019 kommer resultatet av vårt digitaliseringsarbete att börja synas utåt men redan nu börjar kunder som till exempel NCC att dra nytta av våra verktyg. Med hjälp av digitalisering kan vi följa energiförbrukningen mycket bättre än tidigare och se avvikelser i olika delar av byggprojekten. Det blir då lättare att styra energiåtgången och få bort onödiga förluster. Ibland kan det räcka med en så enkel åtgärd som att täta en bod bättre.

Vi vet att intresset från våra kunder för den här typen av lösningar bara kommer att växa, i takt med att kraven ökar och utvecklingen mot klimatneutralt byggande fortskrider. Det är ett viktigt paradigmskifte som pågår och vi är aktivt med och stöttar de initiativ som branschen tar.

En annan aspekt av hållbarhet är socialt ansvarstagande, som jag ser som en av de starka framtida trenderna. Vi har dock inte lyckats rekrytera människor från alla grupper i samhället. Vi behöver bli bättre på detta.

Några av våra kunder har lyckats bra inom området. De har till exempel genomfört lokala rekryteringar av långtidsarbetslösa i samband med att miljonprogrammen renoveras eller byggs om. Det är en smart strategi som har fungerat alldeles utmärkt. Visst kräver det lite jobb initialt men det kommer på lång sikt att vara en vinnande strategi. Inte minst för att allt fler statliga upphandlingar av byggnadsprojekt kommer att innehålla krav kopplade till mångfald.

Vi kan bli ännu bättre på att spela in nya medarbetare och bygga en företagskultur med gemensamma värderingar, från ledningen och ända ner till verkstadsgolven. Vi behöver tala om kulturen, vara kulturen och leva kulturen, hela tiden. Det är lätt att tappa bort detta när man jobbar i ständig tillväxt. Vi behöver arbeta med det, både vad gäller information och med att vara förebilder för varandra.

På tal om tillväxt, i vår förvaltningsberättelse, som i år ingår i vår hållbarhetsrapport (kap 8, red anm) kan man läsa mer om våra finansiella resultat från året som gått.

Jag vill avsluta med att än en gång uttrycka vilken stolthet jag känner över Stavdal och framför allt över alla våra medarbetare som fortsatt göra ett strålande jobb.

”Hållbarhet blir allt viktigare och de bolag som inte arbetar med hållbarhet redan nu kommer att halka efter de kommande åren.”

Hållbarhet genom hela värdekedjan

På Stavdal sker ett pågående arbete för att garantera hållbarhet inom alla delar av vår värdekedja – från inköp, via transporter, kunder och vidare till återvinning.

Vi utvärderar våra risker och påverkan inom miljö, dvs våra miljöaspekter, årligen utifrån de fyra hållbarhetsprinciperna (definierade av Det naturliga steget).

De fyra hållbarhetsprinciperna innebär att i det hållbara samhället, utsätts inte naturen för systematisk:

1 …koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t.ex. fossila bränslen, metaller och mineraler)

2 …koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t.ex. svårnedbrytbara kemikalier som bromerade flamskyddsmedel och naturligt förekommande ämnen som kväve)

3 …undanträngning med fysiska metoder (t.ex. avskogning och utarmning av ekosystem)

4 …och det finns inga strukturella hinder för människors hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening.

Avfall och restfraktioner

Kasserade maskiner och material som inte kan återanvändas internt eller säljas på begagnatmarknad går till energi- och materialåtervinning via avfallsentreprenörer. Vi för avfallsjournaler och sammanställer hur sluthanteringen ser ut.

Transporter och tjänsteresor

Leveranser och hämtningar av maskiner och material samordnas för att säkerställa färre transporter och minskat antalet resor. Interna riktlinjer styr inköp av tjänstebilar. Laddstationer och hybridbilar finns installerade på våra anläggningar. Vi mäter våra koldioxidutsläpp från tjänstebilar i syfte att minska utsläppen.

Energiförbrukning internt

Vi mäter energiförbrukningen på samtliga anläggningar, dessutom sätter vi mål och bjuder in till aktiviteter för att minska vår förbrukning. Vårt mål är att enbart förbruka grön el på våra anläggningar.

Energiförbrukning hos kunden

Våra engagerade och kunniga projektledare vägleder kunden inför stora projekt för att skapa ekonomiskt och ekologiskt smarta byggen med minskad energiförbrukning och minimal miljöpåverkan. Vi säkerställer lång livslängd, hög kvalitet och regelbunden service av vår utrustning.

Våra betydande miljöaspekter

  • Avfall

  • Transporter

  • Tjänsteresor

  • Energiförbrukning

Bild: Martin Söderqvist

Trots förebyggande insatser ökar avfallet

Stavdal strävar efter att minska sin belastning på miljön men trots proaktiva insatser ökar avfall och restfraktioner. Lars Celsing, operativ chef på Stavdal, förklarar hur det hänger ihop.

Lars Celsing

Operativ chef

Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan.

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. För att nå dit krävs mer resurssnåla metoder, samt att material och maskiner som används ska ses som resurser som kan användas igen. Det här är något som Stavdal har anammat.

– Vi hanterar allt avfall enligt gällande lagar och återanvänder så mycket material som möjligt, säger Lars Celsing, operativ chef, Stavdal.

De stora restfraktionerna, det vill säga återvinningsbart avfall, som uppstår på Stavdal består främst av trä och metall. Träet kommer från trappor till bodar och metallen från ställningar och fallskydd. Begagnat trä får nämligen inte återanvändas vid nyetablering av bodar, eftersom det då förlorat sin hållfasthet och inte längre uppfyller konstruktionskraven. Skadade metallställningar får inte hyras ut igen eftersom de inte längre uppfyller säkerhetskraven.

– Nästintill alla restfraktioner av metall går till försäljning och träet till återvinning, säger Lars.

När det kommer till maskinerna vårdas de genom löpande underhåll och service för att säkerställa längsta möjliga livslängd. Därefter går de till försäljning via auktionsbolag. För att slippa onödigt slitage på maskinerna arbetar Stavdal proaktivt med information till kunder om hur maskinerna bör vårdas.

– Utöver att informera om maskin- och materialvård är det svårt för oss att minska restfraktionerna, säger Lars.

Det enda avfall som inte går till återvinning är batterier som slutat fungera, de går till farligt avfall.

Sedan många år för Stavdal journaler och fokuserar på att minska avfall och restfraktioner, men kurvan pekar fortfarande uppåt.

– Att volymerna växer hänger ihop med att Stavdal växer med omkring 15–20 procent om året. Då växer ju materialet också, säger Lars.

Hittills har Stavdal inte satt mål för avfallsfrågan. Men under 2017 inleddes arbetet med att årligen utvärdera resultat av statistiken för att undersöka möjligheter att minska avfallet.

”Nästintill alla restfraktioner av metall går till försäljning och träet till återvinning.”

02

STAVDAL 2018 //
Mål 2018 – 2019

Varje år utvärderar vi vår positiva och negativa påverkan på människor och miljö. Här kan du läsa om utvecklingen av de viktigaste aktiviteterna och utmaningarna i vårt hållbarhetsarbete under 2018.