Skip to content

05

MÅL 13//
Bekäm­pa klimatförändringen

Mål 13 enligt Stavdal

Stavdal strävar efter att minska vår belastning på miljön och vi arbetar löpande för att effektivisera vår resursanvändning i syfte att minska utsläpp till luft, mark och vatten. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra vår kunskap och kontroll över vår miljöpåverkan.

Här kan du läsa om vad vi gjort för att främja FN:s globala mål 13 under 2018. Här får du också träffa tre medarbetare och ta del av deras hållbara val, privat och i tjänsten.

Mål 13 enligt FN

  • Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

    Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

Energifrågan är viktig för oss #

I Stavdals energiförbrukning ingår dels den energi som våra maskiner förbrukar när de används av våra kunder och dels den förbrukning som sker i vår egen verksamhet. Eftersom vi har svårt att mäta och påverka den energi som våra kunder förbrukar har vi valt att fokusera på energiförbrukningen i våra hyrcenter

I våra hyrcenter förbrukar vi energi i form av el och fjärrvärme. El förbrukas i form av belysning, ventilation, vid laddning av våra maskiner och vid uppvärmning av våra lokaler. Vi förbrukar även fjärrvärme vid uppvärmning av lokaler vid förbrukning av varmvatten.

Under 2018 har vi kartlagt vår energiförbrukning för att kunna börja fokusera på energibesparande åtgärder. Vi jämför hyrcenter med varandra (benchmarking) och med vad en normalförbrukning är per kvadratmeter. Vid större avvikelser utreds orsaken.

Vi har valt att avgränsa mätningen till de hyrcenter där vi har egna abonnemang och underlag för mätning. På så vis får vi relevant kvalitet på de inmatade uppgifterna. Under 2018 uppgick vår totala elförbrukning till 1 714 884 kWh (jämfört med 1 536 003 kWh under 2017) och uppvärmning till 1 167 MWh (jämfört med 986 MWh under 2017).

Stavdal följer årsvis våra förbrukningar och tar fram relevanta nyckel- och jämförelsetal.

Bild: Martin Söderqvist

Så minskar vi utsläpp #

Vi har en stor miljöpåverkan i form av utsläpp, framför allt genom våra tjänsteresor, resor med servicebilar och leveranser som bidrar till utsläpp av växthusgaser.

Utsläpp till luften är ett stort problem, både globalt och i Sverige, och vi vill göra vad vi kan för att minska vår påverkan.

I utvärderingen av våra betydande miljöaspekter ser vi transporter som en stor risk. De största utsläppen sker troligtvis i leverantörskedjan och ute hos kund.

Vi hanterar utsläppsproblematiken på många sätt. För bolagets interna verksamhet handlar det om inköpsstyrning av exempelvis tjänste- och servicebilar som ska uppfylla de krav vi ställer i policyn. Vi utreder om ny teknik kan minska utsläpp vid service- och tjänsteresor.

Inom våra utsläppsområden finns tydliga riktlinjer för exempelvis tjänstebilar. Våra mål följs upp och utvärderas årligen.

Eftersom Stavdal växer kommer våra utsläpp att öka då vi kör längre sträckor och får in fler bilar i vår flotta. Utvecklingen med att förbättra servicebilarnas utsläpp går inte lika fort som med tjänstebilarnas utveckling. Det har bidragit till att vi inte kunnat minska våra utsläpp.

Vi ser över möjligheten att inom kort byta ut våra Cirkel K-kort mot Preemkort. Då får vi möjlighet att tanka våra fordon med svanenmärkt diesel som består av minst 50 % förnyelsebar råvara.

 

Bild: Martin Söderqvist

Stora avfallsmängder och återvinning #

Avfall skapas genom hela vår kedja via förpackningar, underhåll av maskiner och slutligen skrotning. Vi ser att vi har stora mängder avfall, framför allt inom metall, batterier och trä. Största delen av Stavdals metallavfall kommer från uthyrningsmaterial, framför allt via ställning och fallskydd. Detta material måste lämnas som avfall om det är skadat. Det får inte hyras ut igen, eftersom skadat material inte uppfyller säkerhetskraven.

De stora mängderna träavfall kommer framför allt från avetablering av bodar. Begagnat virke får inte återanvändas för nyetablering eftersom det förlorat sin hållfasthet och inte längre uppfyller konstruktionskraven. På Stavdal hanterar vi allt avfall enligt gällande lagar och regler samt återanvänder så mycket material som möjligt. Eftersom vi har svårt att påverka det avfall som uppstår under hyresmaskinens livscykel, fokuserar vi på det avfall som uppstår runt tjänster där återanvändning och ny teknik kan minska användandet av exempelvis trä och metall.

Vi strävar efter att återanvända material och maskiner så mycket vi kan. Vi vårdar våra maskiner för att garantera längsta livslängd innan de måste ersättas. Vi arbetar också förebyggande med information till kunder om hur de bör vårda maskiner för att slippa onödigt slitage.

Sedan många år för vi avfallsjournaler och fokuserar på att minska vårt avfall. Hittills har vi inte satt mål för avfallsfrågan. Under 2017 inledde vi arbetet med att årligen utvärdera resultat av statistiken för att undersöka möjligheter att minska avfallet. Stavdal kommer årligen att utvärdera avfallsstatistiken och de möjligheter vi har att påverka den. Arbete med aktiviteter och mål för att mäta och minska avfallet pågår och kommer genomföras successivt under 2019.

Bekämpa klimatförändringen

Miljövänliga liftar

Vi tänker hållbart och styr våra inköp mot alternativ med minsta möjliga miljöpåverkan. Bland annat är 92 procent av våra liftar el- eller hybriddrivna.

Grön el

Vårt mål är att all el som vi förbrukar år 2025 ska vara grön. Vårt delmål är att minst 50 procent av den förbrukade elen ska vara grön till år 2020.

Avfall

2018 var den totala vikten av farligt avfall 42 480 kg, ickefarligt avfall uppgick till 268 931 kg. Motsvarade siffror för 2017 saknas.

Utsläpp tjänstebilar

Våra tjänstebilar släppte totalt ut 100 414 kg CO2.

ISO 14001 & 9001

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Våra anläggningar är certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:2015.

Pellets framför diesel

Vi sålde pellets för motsvarande 7 277 685 kWh. Liknande uppvärmning med diesel skulle innebära 1 963 ton mer CO2 i atmosfären.

06

STAVDAL 2018 //
Mål 16

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling. Se till att alla har tillgång till rättvisa, bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.