Skip to content

08

ÅRSREDOVISNING 2018//
Kraftig tillväxt

Förvaltningsberättelse

Konjunkturen har varit fortsatt stark under året, även om viss dämpning har märkts i marknaden. För dig som vill ta del av våra framgångsfaktorer och spana in vår framtida utveckling finns årets förvaltningsberättelse att läsa här nedan. Du kan också ta del av vår fullständiga årsredovisning genom att klicka på ikonen för nedladdning.

Information om verksamheten #

Stavdal AB, org. 556607-2137 grundades 2001 och har sitt säte i Göteborg. Verksamheten består i huvudsak av uthyrning av byggrelaterad utrustning och försäljning av tjänster i samband med detta.

Bolaget finns representerat i främst Sveriges storstadsområden och i Karlstad med ett flertal egna helägda hyrcenter. Via dotterbolag och franchise finns bolaget också representerat på flera mindre svenska orter samt i Oslo, överallt profilerat under varumärket Stavdal.

Ägarförhållanden #

Hammarviken Företagsutveckling AB är moderbolag till Stavdal AB. Därutöver ägs Stavdal AB av ledande befattningshavare i bolaget.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser #

OMSÄTTNING, RESULTAT OCH INVESTERINGAR

Stavdal fortsatte att växa kraftigt även 2018. Ökningarna gäller inom alla affärsområden och på alla orter där vi är verksamma. Omsättningen för Stavdal AB var 677 Mkr (596 Mkr), för EBITDA 201 Mkr (168 Mkr) och resultat efter finansiella poster blev 113 Mkr (80 Mkr). Ingen koncernredovisning upprättas för Stavdalkoncernen separat, utan detta sker i den största koncern där Stavdal AB är dotterbolag och Hammarviken Företagsutveckling AB, org.nr. 556520-5685, är moderbolag.

VERKSAMHETEN UNDER 2018

Konjunkturen har varit fortsatt stark under året, även om viss dämpning har märkts i marknaden. Framför allt har den dyrare bostadsproduktionen i Stockholmsområdet stannat av, men nedgången har kompenserats av ökningar inom andra delar av byggindustrin. Dessutom har vår satsning inom anläggning och infrastruktur visat sig vara riktig. Stora projekt inom samtliga våra distrikt – främst i Göteborgsområdet – har satts igång, och vi har tecknat flera mångåriga avtal. Våra marginaler har stärkts ytterligare och den finansiella plattformen är mycket stabil.

Vi har under året satsat på nya fokusområden vad gäller effektiviseringar av byggsektorn. Genom det branschgemensamma projektet BEAst utvecklar vi utbytet av information med våra kunder, vilket förenklar administration och underlättar planering på byggarbetsplatser.

Som alltid jobbar vi vidare med att bygga Stavdal kring vår kärna av kompetenta och motiverade medarbetare. Vårt HR-arbete är i fokus i såväl styrelse- som ledningsarbetet. Vi upplever att våra medarbetare känner både glädje och stolthet över att arbeta i Stavdalmiljön.

Stavdal AB öppnade under verksamhetsåret ett hyrcenter i Helsingborg för att stärka vår position i norra Skåne. Våra dotterbolag i Sverige, Hyr City i Karlstad AB och Stavdal i Jönköping AB, visar upp mycket bra siffror. Den norska verksamheten, som bedrivs i Stavdal AS, har gått mycket starkt framåt efter några tuffa år. Nu är både omsättning och resultat på bra nivåer igen.

Det hälftenägda Stavdal Kran AB, som redovisas som ett intressebolag, fortsätter att växa i hög takt. Samarbetet med våra belgiska kompanjoner, Arcomet, fungerar utmärkt och vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Arcomet har lång erfarenhet med en stark supportorganisation, och vi har hela distributions- nätet med kunder som uppskattar Stavdal som en totalleverantör till arbetsplatsen. Uthyrningsflottan består nu av närmare 50 kranar.

Under verksamhetsåret såldes det lilla innehavet (35 procent) i Västerservice Holding AB med Mera Maskin AB till Stavdal AB:s moderbolag Hammarviken Företagsutveckling AB.

Bolaget Stavdal i Skövde AB har startats i slutet av verksamhetsåret. Bolaget är ett intressebolag till Stavdal AB och ägs tillsammans med dotterbolaget Hyrcity i Karlstad AB samt franchisebolaget BKJ Maskinuthyrning AB. Under 2018 har ingen verksamhet bedrivits i bolaget.

Förväntad framtida utveckling och väsentliga riskfaktorer #

FRAMTIDSUTSIKTER

Byggkonjunkturen ser bra ut framöver, även om en viss nedgång förutspås inom bostadsbyggandet. Totalt sett kommer byggaktiviteterna att fortsätta vara på höga nivåer och dessutom förväntas marknaderna för anläggning och infrastruktur att växa. Utsikterna för de närmaste åren bedöms därför totalt som goda.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

De mest väsentliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna för bolaget kan delas in i operationella och finansiella faktorer:

OPERATIONELL RISK
Stavdal är verksam på en öppen marknad där det råder fri konkurrens, men inte av någon extraordinär karaktär. Prisutvecklingen har inte avvikit från det normala under verksamhetsåret. Vi befinner oss i en högkonjunktur i branschen, vilket kan leda till brist på kompetent arbetskraft och ökade lönekostnader. Som nämnts ovan kan bostadsbyggandet gå ned, men Stavdals exponering mot den sektorn bedöms som ganska måttlig.

FINANSIELLA RISKER
Stavdals finansiella risker är främst kopplade till kredit-, likviditets- och ränterisker. Det övergripande ansvaret för att hantera bolagets finansiella risker, samt att utveckla metoder och principer för att hantera och förebygga finansiella risker, ligger på styrelsen och regleras i en finanspolicy.

KREDITRISK
Stavdals kreditrisk består främst i utestående kundfordringar. Individuella kreditbedömningar av bolagets kunder görs kontinuerligt. I den högkonjunktur som nu råder bedöms kreditvärdigheten extra noggrant. Ledningen förväntar sig inte några förluster till följd av uteblivna betalningar utöver vad som reserverats som osäkra kundfordringar.

Motpartsrisken, det vill säga att motpart inte klarar av att uppfylla sina åtaganden enligt avtal, är framför allt aktuell i handel med derivatinstrument (till exempel swappar) vilket sker i begränsad omfattning.

LIKVIDITETSRISK
Stavdals likviditetsrisk ligger främst i om kunder får problem med att betala fakturor inom avtalad tid. Dessutom finns det relativt stora säsongsfluktuationer i bolagets kassaflöde som kan påverka tillgänglig likviditet. Kontinuerliga prognoser och rapporter tas fram för att hantera och undvika eventuell likviditetsbrist.

RÄNTERISK
Stavdals ränterisk ligger framför allt i en snabb och kraftig uppgång av den rörliga räntan. Större delen av bolagets externa finansiering är inte bunden på längre tid.

VALUTARISK
Stavdals valutarisk är försumbar eftersom all försäljning och i stort sett alla inköp görs i SEK.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång #

Bolaget har efter balansdagen inte haft några väsentliga händelser av noterbar karraktär.

Hållbarhetsupplysningar #

Företaget upprättar hållbarhetsrapport enligt 7 kap 31 a§ ÅRL. Hållbarhetsrapporten finns publicerad här.

Stavdals Hållbarhetsrapport 2018