Skip to content

Byggbranschen och megatrenderna

I rapporten ”Byggbranschen och megatrenderna” från augusti 2018, utförd av Bengt Henricson på Prognoscentret, beskrivs ett antal pågående trender som på sikt förväntas påverka byggbranschen. Stavdal har sovrat ut några av de viktigaste trenderna, och vår VD Mikael Olsson kommenterar hur de kommer att påverka oss och branschen.

Bildkälla: Shutterstock

Mikael Olsson

Verkställande direktör

Trend: Delningsekonomin ökar #

Världens största taxibolag äger inte en enda bil, världens största medieföretag skapar inte något eget innehåll, världens största detaljhandlare säljer inte några egna varor och världens största hotellföretag äger inte ett enda hus. Delningsekonomi är inget nytt, men det som i dag ökar attraktiviteten är teknologi som når stora grupper, skapar och administrerar betalnings- och bokningsfunktioner, och hanterar risk.

Delningsekonomin skapar ett ökat fokus på funktioner, tillgänglighet och flexibilitet och ett minskat fokus på ägande. Det ger ett ökat resursutnyttjande där utbud och efterfrågan möter varandra billigare och effektivare.

Stavdals kommentar: #

”Uthyrning, eller ”sharing” som vi vill kalla det, handlar om flera företag som delar på samma resurser. Konceptet är en del i delningsekonomin och sparar tid, pengar och resurser. Dessutom är det både miljövänligt och ekonomiskt. Med det i åtanke och de framsteg som görs genom digitaliseringen tror vi att byggbranschen och dess tjänster kan bli ännu effektivare. Till exempel tror vi att det kommer ske en ökning i nyttjandet av maskiner och att det kommer bli enklare att följa den effektiva användningen av maskiner ur såväl produktions- som energiperspektiv. Trots att byggbranschen varit långsam på att anamma digitalisering börjar det nu gå fort och vi på Stavdal vill ta positionen som marknadsledare inom digitaliseringen.”


Bildkälla: Shutterstock

Trend: Nya klimat- och miljödrivna krav #

Kommande klimat- och miljödrivna förändringar kommer att ställa nya krav på branschen. Byggkostnaderna per kvadratmeter för klimat- och miljöanpassning kommer att öka, men detta leder även till minskade driftskostnader varför finansieringsfrågan kommer att bli avgörande för utvecklingen. Byggnader måste även anpassas till ett fuktigare klimat vilket innebär nya och tuffare krav på byggmaterial, ventilation och att anläggningar klarar kraftigare nederbörd, högre vattenstånd och mer frekventa extremväderfenomen. Konsekvenserna av de ambitioner som formulerats har dock ännu inte tagits på allvar, varken bland politiker eller på bred front i branschen.

Stavdals kommentar: #

”Under byggprocessen förbrukas cirka 50 procent av den energi ett hus gör av med under sin livscykel. Det är en alltför hög andel. När man väljer maskiner och utrustning till sitt byggprojekt bör man därför kunna välja utrustning som är bättre i ett hållbarhetsperspektiv. Här har vi som uthyrare ett stort ansvar. Dels visa våra kunder att alternativen finns, men även att det faktiskt blir billigare att betala lite mer i hyra för modern utrustning som förbrukar mindre energi. Därför satsar vi allt mer på att få in mer hållbar teknik för att minska vår del i klimatförändringarna, något vi även ska bli bättre på att informera.

Bild: Martin Söderqvist

Trend: Byggkostnaderna minskar #

Det pågår mycket arbete med att effektivisera, standardisera och digitalisera byggprocessen. Men för att ha en chans att nå mindre köpstarka grupper, speciellt i storstäderna, behöver byggprocesserna även industrialiseras samtidigt som fler bostäder byggs mindre, med lägre standard, och på mindre attraktiva tomter. Rapporten trycker på att detta nödvändigtvis inte behöver betyda lägre kvalitet. Dock är förutsättningarna sämre för byggbranschen att utnyttja den globalisering som länge gynnat annan industri, på grund av höga transportkostnader och det faktum att alla projekt är mer eller mindre unika.

Stavdals kommentar: #

”I byggbranschen handlar effektivisering, standardisering och digitalisering om att jaga kostnader. Där ser vi fördelning av resurser i produktionsledet som en viktig del. I dag kopplas vi som uthyrare in ganska sent i processerna, men vi vet att när vi får möjlighet kan vi påverka kostnaderna genom att hjälpa våra kunder till rätt val. I framtiden kommer ny teknik även hjälpa till att öka effektiviteten i användandet av maskiner och minska maskinparkerna vilket i sin tur kommer minska kostnaderna.”