Skip to content

04

MÅL 8//
Anständi­ga arbetsvil­lkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 enligt Stavdal

Stavdal tar avstånd från alla former av korruption, mutor och penningtvätt. Vår personal får inte ta emot personliga gåvor, tjänster, resor, underhållning eller liknande föremål av leverantörer eller andra affärspartners för mer än ett ringa värde. Alla förmåner och extern representation ska präglas av måttfullhet och öppenhet. Genom kollektivavtal och underentreprenöravtal (UE-avtal) säkerställer vi trygga arbetsförhållanden internt och externt.

Här under kan du läsa om vad vi gjort för att främja FN:s globala mål 8 under 2018. Du kan också få reda på varför vi valt att sponsra Djurgården Hockey. I en intervju med vår vd Mikael Olsson tittar vi närmare på de trender som påverkar branschen i framtiden.

Mål 8 enligt FN

  • I dag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö. Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.

Vi tar ekonomisk ställning

Att ha en stabil och god utveckling av ekonomin gör så att vi kan möta framtida krav, utmaningar och möjligheter. Vår påverkan gäller medarbetare, myndigheter och samhället som gynnas av stabila bolag. Att Stavdal kan fortsätta med en stabil tillväxt bidrar, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, till högre skatteintäkter och tryggare medarbetare. Samtidigt som vi blir en attraktiv och trygg affärspartner ska våra kunder och leverantörer känna sig säkra med oss över tid. På så sätt blir vår ekonomiska tillväxt hållbar.

Stavdals uttalade mål, utöver att bli den mest kompetenta maskinuthyraren i Sverige, är att kunna bibehålla och utveckla vår rörelsemarginal samtidigt som vi växer och utvecklar verksamheten.

Arbetet med Stavdals ekonomiska mål och utveckling sker löpande genom flera regelbundna aktiviteter som återkopplas till verksamheten från ledningsgrupp och styrelse.

Trygga anställningsvillkor och antikorruption #

I Stavdals långsiktiga affärsstrategi ingår ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Strategin ska hjälpa oss att nå vår vision att vara Sveriges mest kompetenta och serviceinriktade maskinuthyrare inom bygg och anläggning, industri samt evenemang, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att tydliggöra vårt ställningstagande har vi tagit fram en uppförandekod som är satt som grund till Stavdals arbetssätt genom hela organisationen. Den omfattar krav och förväntningar på medarbetare och är satt efter internationella såväl som nationella lagar och konventioner. Våra ledord: personlig, kompetent, fräscha maskiner och handlingskraft ligger som grund till uppförandekoden. Inkluderat i uppförandekoden ligger vår antikorruptionspolicy som samtliga medarbetare enkelt kan nå genom vår interna sammarbetsplattform EttStavdal. För oss är det viktigt att uppfylla mänskliga rättigheter inom områden som står i vår makt och för vår verksamhet är det framförallt inom anständiga arbetsvillkor och arbetstagarnas rättigheter, som vi ser att vi kan påverka.

Genom kollektivavtal säkerställer vi trygga anställningsvillkor för våra medarbetare. Våra underleverantörer styr vi genom UE-avtal, som bland annat omfattar riktlinjer inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet. Alla våra UE skall underteckna både vårt och branschens UE-avtal för att säkerställa rätt arbetsvillkor och att det inte finns någon förfallen fordran på lön eller ersättning från arbetstagare. Efterlevnad kontrolleras i samband med interna och externa revisioner och inga avvikelser har identifierats.

Eftersom vår bransch traditionellt sett varit särskilt exponerad mot risker för korruption, utvärderar vi löpande risker inom vår verksamhet, både på bolagsnivå och lokalt i våra distrikt. I vår uppförandekod beskriver vi tydligt att vi tar avstånd från alla former av korruption och vi har under 2018 implementerat en whistleblowerfunktion, för att göra det möjligt att anonymt anmäla misstänkta fall av oegentligheter. Hittills har inga ärenden rapporterats.

Uppförandekoden skall efterlevas av alla medarbetare, inklusive styrelsemedlemmar. Alla nyanställda får ta del av den på introduktionsdagen. Våra kritiska leverantörer har kvitterat att de godkänner och efterlever vår uppförandekod. Under 2019 kommer vi omarbeta uppförandekoden för att bland annat förtydliga våra riktlinjer kring gåvor och representation. Vi ser även ett behov av att kontrollera efterlevnaden av uppförandekoden såväl internt som externt. Vi kommer därför ta fram rutiner för stickprovskontroller.

Bild: Martin Söderqvist

Vi vill gynna lokalsamhället #

Att göra insatser och stötta föreningar och välgörenhetsorganisationer skapar förutsättningar för en hållbar omvärld som alla gynnas av. Sponsring av elitidrott, lokala föreningar och gåvor till organisationer är ett av våra bidrag till samhället. Genom att stötta lokala föreningar kan vi bidra till att fler människor får möjlighet till gemenskap, delaktighet i samhället och ett hälsosamt liv. Vi vill ha en jämn spridning av sponsring för elitidrott, lokala idrottsföreningar och välgörenhetsorganisationer så som Barncancerfonden, Faktum och Situation Sthlm. Pengarna ska fördelas med lika stor del mellan tjejer och killar.

Under 2018 har vi tagit fram riktlinjer för vår sponsring samt bidrag och gåvor till organisationer. Detta för att säkerställa att vi aldrig sponsrar enskilda personer eller företag eller organisationer som är politiska eller religiösa.

Från och med 2019 kommer vi att kunna utvärdera att vi följer våra riktlinjer när det gäller vilka organisationer vi sponsrar och hur mycket vi bidrar med.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Whistleblower

Under 2018 implementerades en whistleblower-funktion för att synliggöra eventuella oegentligheter och diskrimineringar. Inga ärenden registrerades.

Samhällsengagemang

Vi vill skapa bra förutsättningar. Under 2018 bidrog vi med 1 910 946 kronor till hjälporganisationer, idrottsklubbar och ungdomsverksamheter.

Arbetsvillkor

Tjänstemän kan tillhöra Unionen och arbetare IF Metall. Stavdal är även knuten till arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv.

05

STAVDAL 2018 //
Mål 13

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser.