Skip to content

03

VÄRDEKEDJAN//
Stavdals erb­ju­dande

Vår verksamhet bygger på värdekedjan

Stavdal är en helhetsleverantör av utrustning, säkerhetslösningar och utbildningar. Vi stöttar medarbetare som vill utvecklas i takt med företaget genom att vara en öppen arbetsplats som sätter människor, maskiner och möjligheter i fokus.

Stavdal är en av Sveriges ledande maskinuthyrare. Vår maskinpark är modern och innehåller liftar, bygg- och anläggningsmaskiner, bodar och annan utrustning. Vi erbjuder även utbildningar och tjänster som etablering av ställning, fallskydd och byggström. Vi är måna om våra kunder och medarbetare och vill skapa rätt förutsättningar för effektiva och säkra arbeten. Genom personlig och kompetent service, säkerställer vi rätt utrustning och utbildning för varje kund.

Våra erfarna projektledare hjälper kunden att skapa effektiva, kundanpassade och klimatsmarta byggprojekt genom rätt utrustning och samordnade transporter. Våra gröna etableringar skapar möjlighet till ekonomiska och klimatsmarta lösningar med energibodar, hybridliftar och fossilfri uppvärmning med pellets eller hetvatten.

Vi vill att våra kunder ska ha tillgång till de bästa maskinerna på marknaden och uppdaterar därför vår maskinpark löpande. Vi tänker hållbart och styr inköp mot maskiner med minsta möjliga miljöpåverkan och maximal nyttjandegrad hos kund. Vi säkerställer lång livslängd, hög kvalitet och regelbunden service av vår utrustning. Varje maskin genomgår grundlig service vid varje retur enligt våra besiktningsintervaller. Uttjänt material säljs på begagnatmarknad eller nyttjas som reservdelar, allt för att hålla vårt skrotavfall nere.

På Stavdal ställer alla upp för varandra och vi prioriterar arbetsmiljö och säkerhet. Vi välkomnar alla som vill jobba med människor och maskiner och som tycker att det är spännande att skapa nya möjligheter för Stavdal och kunden.

Så styr vi Stavdal hyrcenter

  • Kontrollerad kemikaliehantering enligt REACH rekommendationer.
  • Kontrollerade tvätthallar som endast använder tvättmedel godkänt av Naturskyddsföringen
  • Uttjänt material återanvänds som reservdelar eller säljs på begagnatmarknad. Det leder till minskat avfall.
  • Utsläppsmätningar i utvattnet från tvätthallar.
  • Minskad påverkan på miljö och arbetsmiljö genom löpande riskvärderingar och skydds- och miljöronder.

Så styr vi leveranserna

Vi samordnar interna och externa transporter vilket leder till färre resor och minskade utsläpp.

Så hjälper vi kunden att välja

Med personlig service hjälper vi kunden att välja rätt utrustning som är bra för både miljö och arbetsmiljö. Genom erfaren och kompetent projektledning hjälper vi även kunden att välja klimatsmart utrustning. Det skapar hållbara byggen och bidrar till färre transporter.

Så styr vi avfallshantering

De utsorterade materialen som vi inte kan återanvända går till återvinning och energiutvinning via avfallsföretag som hanterar vårt avfall.

Så styr vi leverantörer

Vi efterfrågar miljövarudeklarationer och livscykelanalyser när vi köper maskiner och utrustning. Genom uppförandekod och ansvarstagande genom leverantörskedjan verkar vi för bra arbetsmiljö och att de mänskliga rättigheterna efterföljs.

 • Miljöpåverkan på Stavdal Hyrcenter

  • Utsläpp av vatten i tvätthallar.
  • Tjänsteresor och kundbesök.
  • Avfallshantering.
 • Miljöpåverkan hos kunden

  • Utsläpp av kemikalier och koldioxid i luft, mark och vatten.
  • Energiförbrukning.
  • Uppvärmning.

04

STAVDAL 2017 //
Ekol­o­gisk hållbarhet

Byggbranschen har historiskt sett medfört ganska stora miljöproblem – det gäller allt från från bränsleförbrukning till byggavfall. Men nu vänder det. Det är dags för en förändring.