Skip to content

05

SOCIAL HÅLLBARHET//
Stavdal & människan

Säkerheten alltid främst

Som leverantör till byggbranschen handlar mycket av arbetet på Stavdals HR-avdelning om de anställdas säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Det finns dock andra aspekter att ta hänsyn till, som till exempel jämställdhet, mångfald, kompetensutveckling och rekrytering. Ansvarig för att Stavdals chefer ska ha tillgång till bra verktyg i detta arbete är HR-chefen Helena Backman.

Helena backman intog sin roll som HR-chef på Stavdal sommaren 2017 och hon har sedan dess byggt upp en ny HR-organisation i företaget. Ledningen är fokuserad på att utveckla arbetet med de här frågorna och göra det till en del av företagets hållbarhetsarbete, menar Helena.

– Hos Stavdal ses människan helt klart som en central del av verksamheten och det var faktiskt delvis därför jag tog det här uppdraget. Vi har roligt! Det är en väldigt öppen arbetsplats med högt i tak och vi kan lyfta problem och prata med varandra. Etik och moral är viktigt hos ledningen och det betyder oerhört mycket.

Det senaste året har stort fokus lagts på bland annat arbetsmiljöfrågor, kompetensutveckling, employer branding och rekrytering.

– Säkerheten kommer alltid främst i vår bransch och vi måste säkerställa hög säkerhet i arbetet. Vi säljer säkerhet och vi pratar säkerhet. På chefsnivå är medvetandet högt i de här frågorna och nu arbetar vi för att det ska bli högre, säger Helena.

Helena Backman

HR-chef på Stavdal

– Vi har numera en person som arbetar ungefär 70 procent med enbart arbetsmiljöfrågor och det senaste året har vi kommit igång med flera förebyggande aktiviteter, som till exempel riskvärderingar och utbildningar. Vårt mål är självklart att vi inte ska ha några arbetsmiljöskador alls.

Även vid rekryteringar tar man hänsyn till hållbarhetsfrågor och det är enligt Helena avgörande. Under den rådande konjunkturen märks det att det råder brist på arbetskraft och om konjunkturen fortsätter kommer det inte att bli lättare.

– Vi vill bredda vår rekryteringsbas och arbetar med att rekrytera människor från andra miljöer och grupper i samhället än de vi är vana vid. Vi har till exempel inlett ett samarbete med Just Arrived, som är ett bemanningsföretag med fokus på utrikesfödda. Vi har även börjat rekrytera utanför traditionella kanaler via Galaxen Bygg, som hjälper personer med funktionsnedsättningar att komma ut i arbetslivet.

– Det rör sig om människor som av olika anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden och för oss handlar det om att vi vill ta ett samhällsansvar. Vi har haft flera personer på arbetsprövning och sedan anställt flera av dem. Det har fungerat över förväntan!

En annan viktig fråga är kompetensutveckling och Stavdal ser till att kontinuerligt utbilda medarbetarna inom alla områden. Just nu handlar det bland annat om att om att standardisera och se till att alla med samma roller inom företaget har samma ”kompetensbox”, som Helena uttrycker det.

– Det där har skiljt sig en del mellan våra olika distrikt tidigare men nu håller vi på att strukturera utbildningar och tillföra vissa delar. Vi arbetar även med utbildningar inom ledarskap.

Under hösten 2017 bröt #metoo-rörelsen ut och plötsligt talades det öppet om diskriminering och sexism, vilket är ett problem i så gott som samtliga branscher, inte minst i byggbranschen.

Vi tycker frågan är viktig, eftersom vi vill att alla våra medarbetare ska trivas hos oss och känna sig rättvist behandlade. I höstas, redan innan #metoo drog igång, hade vi vår Stavdaldag som vi har vart annat år med personalen. Då fick alla ta del av rollspel tillsammans med skådespelare och sedan diskutera i workshop kring detta ämne. Vi kommer att följa upp det arbetet under året.

Något som företaget upplevt att man saknat, har varit en tjänst för så kallad visselblåsning, alltså att anställda utan risk för repressalier eller andra konsekvenser ska kunna anmäla vad de uppfattar som oegentligheter på företaget. Eftersom ledningen tycker att detta är en viktig fråga, har vi arbetat med upphandling av en sådan tjänst under 2017 och funktionen kommer implementeras under 2018.

Vi tycker frågan är viktig, eftersom vi vill att alla våra medarbetare ska trivas och känna sig rättvist behandlade.

– Vi kommer att anlita en extern tjänst, som låter anställda anmäla ärenden helt anonymt 
eller med namn. Meddelanden kan skickas till HR, VD eller styrelseordförande. En viktig funktion hos den tjänst vi har valt, är att vi kan föra en fortsatt konversation med den som anmält ärendet, med full anonymitet hela vägen om så önskas. Men det får inte gå till överdrift, menar Helena.

– Det här verktyget ska naturligtvis enbart användas i undantagsfall. De flesta typer av problem vill vi helst lösa genom de vanliga kanalerna och sin närmaste chef.

Stavdal & människan

Tio arbetsskador

Det totala antalet arbetsskador bland Stavdals medarbetare, uppgick till tio.

Administrativa funktioner

Av våra anställda med administrativa funktioner är 29,71 % kvinnor

Satsning på friskvård

43 % av våra anställda nyttjade sitt friskvårdsbidrag på 3000:-/år. Sammanlagt utnyttjades 252 811 kronor.

Tryggt arbetsklimat

Vi har uppdaterat och förtydligat vår diskriminerings- och jämställdhetspolicy för att skapa ett tryggt och inkluderande arbetsklimat.

Könsfördelning på chefsnivå

Andelen män på chefnivå var 85 procent. Andelen kvinnor i chefsposition var följaktligen 15 procent.

Nollvision

Stavdal har en 0-vision för allvarliga arbetsskador

06

STAVDAL 2017 //
Ekonomisk håll­barhet

Delningsekonomi, att fler delar på samma resurser, är en samhällstrend som blir allt vanligare. Här är Stavdal med och tar en aktiv roll i samarbeten som alla tjänar på.