Skip to content

01

STAVDAL 2017//
Nuläge & VD-ord

Stavdal AB är ett privatägt aktiebolag och tillsammans med våra dotterbolag Stavdal i Jönköping AB och Hyr City i Karlstad AB finns vi på 15 adresser runt om i landet. I Göteborg ligger vårt huvudkontor och på de övriga 14 platserna våra hyrcenter.

Totalt är vi 262 personer som arbetar på Stavdal AB, Stavdal i Jönköping AB och Hyr City i Karlstad AB. 223 av oss är män och 39 är kvinnor. Bland dessa ingår dock inte inhyrd personal.

”Gör vi vårt jobb rätt har vi stora möjligheter att påverka”

När Mikael Olsson, vd för Stavdal, tittar på företagets verksamhet hittar han mycket att vara stolt över när det gäller arbetet med hållbarhet. Samtidigt finns det utmaningar att lösa såväl internt som i branschen, och utrymme att förbättras ytterligare på några områden.

Om någon hade frågat mig hur bra Stavdal var på hållbarhet för ett år sedan, skulle jag svarat: ”vi är ganska dåliga eftersom vi saknar en tydlig strategi för arbetet”.

När vi nu arbetar med bolagets första hållbarhetsrapport och inventerar i både smått och stort, ser jag att min bild för ett år sedan stämde ganska bra. Bolagets hållbarhetsarbete har inte varit samlat i en tydlig strategi och vi har saknat tydliga övergripande hållbarhetsmål. Trots det ser vi att vi gör många riktigt bra saker med tydliga insatser för hållbarhet inom samtliga verksamhetsområden, vilket är oerhört roligt.

Arbetet med vår första hållbarhetsrapport har gett oss möjligheten att göra en jobbig men viktig självrannsakan. Vi kan nu se våra styrkor och brister tydligare och en del obekväma sanningar har uppdagats. Det har framförallt blivit väldigt tydligt att vi måste bli bättre på att följa upp aktiviteter och resultat som vi tidigare trott fungerat bra men visat sig vara bristfälliga med otillräckliga fakta. Vi måste sluta gissa och bli bättre på att kombinera vår berömda handlingskraft med tid och resurser för eftertanke och faktabaserad uppföljning. Vi måste även bli bättre på att prata hållbarhet på alla plan, både internt och externt, och skapa forum för diskussioner och möjligheter.

 

 

 

För Stavdal innebär en hållbar verksamhet att kunna fortsätta växa och skapa möjligheter till lönsamhet för oss själva och våra kunder samtidigt som vi gör det på ett sunt sätt, utan att riskera negativ inverkan på vare sig människor eller miljö. Att bedriva en hållbar verksamhet är och kommer vara helt avgörande för att skapa ett välmående bolag som är uppskattat av medarbetare, kunder och leverantörer.

Som uthyrningsföretag servar vi byggbranschen på ett sätt som har ett inbyggt hållbarhetsvärde, eftersom flera användare kan dela på samma maskiner och utrustning. Gör vi vårt jobb rätt har vi stora möjligheter att påverka såväl vår egen som våra kunders vardag och miljöpåverkan. Tittar man på våra insatser för miljön ser man att det är en hjärtefråga för oss. Vi investerar i maskiner med liten miljöpåverkan, eftersom det ska vara enkelt för kunden att göra rätt val.

I år har vi ökat andelen av batteridrivna maskiner, vilket bland annat lett till att antalet dieseldrivna liftar minskat med tre procent.

Vi har ett fortgående internt arbete med att fasa ut kemikalier som är farliga för människor och miljö. Därför håller vi nere antalet tillåtna produkter genom metoden ”en in – en ut”. Särskilt farliga produkter, likt de som misstänks kunna orsaka cancer eller påverka fertilitet, är svartlistade och får inte förekomma i våra verkstäder. I våra tvätthallar använder vi bara tvättmedel som är godkända av naturskyddsföreningen och vi kontrollerar regelbundet våra oljeavskiljare för att säkerställa att de fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Mikael Olsson

Verkställande direktör

För oss är det viktigt att bredda vår rekryteringsbas. Därför har vi inlett ett samarbete med Just Arrived, som är ett bemanningsföretag med fokus på utrikesfödda. Vi vill att vår personalstyrka ska spegla Sveriges befolkning, eftersom det är viktigt att kunna möta våra kunder på ett professionellt sätt utifrån deras förväntningar.

Vi samarbetar även med Galaxen Bygg, som hjälper personer med funktionsnedsättning tillbaka till arbetslivet. Genom dem har vi exempelvis kunnat anställa elektriker, som inte kunnat arbeta på grund av förslitningsskador efter många års arbete med händerna ovanför huvudet.

Genom att anpassa våra arbetsstationer till ett arbete som passar dem, kan de återgå till arbetslivet och vi får duktiga och erfarna medarbetare – en win-win-situation! Som leverantör till byggbranschen befinner vi oss fortfarande i en högkonjunktur, där det ofta ses som naturligt att gasa. Vi är dock medvetna om att osäkerhet är ett naturligt inslag i all affärsverksamhet och väljer att inte investera fullt ut. Vi har inbyggda bromsar och analyserar de företagsövergripande riskerna kontinuerligt, för att inte äventyra bolagets framtid. En stabil ekonomi och god lönsamhet ger oss möjligheter att investera i nya maskiner med måtta och utveckla våra anläggningar till nytta för våra kunder. Att leverera prisvärda och konkurrenskraftiga tjänster och maskiner är trots allt en förutsättning för vår fortsatta hållbara utveckling.

Nu har vi satt ramarna för Stavdals hållbarhetsarbete. Med det vill vi visa hur vårt arbete med mål och aktiviteter bidrar till vår egen och våra kunders lönsamhet samt till de globala hållbarhetsmålen. Vårt hållbarhetsarbete ska inte vara ett projekt eller en aktivitet att bocka av. Det ska vara en naturlig del av varje medarbetares vardag, där alla är delaktiga och kan påverka.

Nu har vi kommit igång! 

Mikael Olsson
Verkställande direktör,
Göteborg i mars 2018

Vårt hållbarhetsarbete ska vara en naturlig del av varje medarbetares vardag, där alla är delaktiga och kan påverka.

02

STAVDAL 2017 //
Mål 2017 – 2018

Vi vill skapa hållbar tillväxt med ökad lönsamhet för oss själva och för våra kunder. Det här ska vi göra utan att riskera negativ inverkan på vare sig människor eller miljö.