Skip to content

02

MÅL 2017–2018//
Fokus på fyra glob­ala mål

Lönsamhet utan negativ påverkan på människor och miljö

Vi vill skapa hållbar tillväxt med ökad lönsamhet för oss själva och för våra kunder. Det här ska vi göra utan att riskera negativ inverkan på vare sig människor eller miljö. Varje år utvärderar vi därför vår positiva och negativa påverkan på människor och miljö. När vi ser att vår påverkan är betydande sätter vi in åtgärder och följer upp mål om så är möjligt.

Förklaring till målen 2018: I arbetet med Stavdals hållbarhetsmål 2018 har vi, utöver våra betydande miljöaspekter, utgått från den väsentlighetsanalys som genomfördes inför denna hållbarhetsrapportering. Det kan tyckas att målen för 2018 är lågt satta jämfört med resultatet för 2017. Det finns flera skäl till detta.

De senaste åren har vi utökat maskinparken rejält och därigenom har resultaten förbättrats avsevärt. Vi ser dock en utmaning i att fortsätta denna utveckling, främst av två anledningar. Dels för att teknikutvecklingen hos våra leverantörer för närvarande går långsamt och dels för att nuvarande efterfrågan bland kunderna inte ökar. Därför kommer förändringstakten under de närmaste åren vara lägre. Men vi kommer ha fortsatt fokus på att uppnå en maskinpark med minsta möjliga inverkan på vår omgivning.

Andel lågeneribodar

Andel liftar som bara drivs med diesel

 

 

 

Globala mål för en bättre värld

Världens ledare har med Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker: Avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Vi vill med våra mål och aktiviteter för 2018 bidra till FN:s globala mål. Vi lägger fokus på nedanstående fyra mål:

Förklaring till målen 2018: I arbetet med Stavdals hållbarhetsmål 2018 har vi, utöver våra betydande miljöaspekter, utgått från den väsentlighetsanalys som genomfördes inför denna hållbarhetsrapportering. Det kan tyckas att målen för 2018 är lågt satta jämfört med resultatet för 2017. Det finns flera skäl till detta.

De senaste åren har vi utökat maskinparken rejält och därigenom har resultaten förbättrats avsevärt. Vi ser dock en utmaning i att fortsätta denna utveckling, främst av två anledningar. Dels för att teknikutvecklingen hos våra leverantörer för närvarande går långsamt och dels för att nuvarande efterfrågan bland kunderna inte ökar. Därför kommer förändringstakten under de närmaste åren vara lägre. Men vi kommer ha fortsatt fokus på att uppnå en maskinpark med minsta möjliga inverkan på vår omgivning.

Hälsa och välbefinnande

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Bekämpa klimatförändringen

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Så här ska Stavdal agera på målen

Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

  • När vi representerar Stavdal ska vi alltid agera med gott omdöme och vår affärsmässighet ska i alla lägen, oavsett land eller marknad, kännetecknas av ansvar för vårt arbete samt respekt för våra medarbetare, samarbetspartners och övriga intressenter.

  • Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön, genom att främja hälsa och förebygga olycksfall och arbetsskador som kan kopplas till det arbete som utförs.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  • Stavdal tar avstånd från alla former av korruption, mutor och penningtvätt.

  • Stavdals personal får inte ta emot personliga gåvor, tjänster, resor, underhållning eller liknande föremål av leverantörer eller andra affärspartners för mer än ett ringa värde. Alla förmåner och extern representation ska präglas av måttfullhet och öppenhet.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringen

  • Stavdal strävar efter att minska sin belastning på miljön och vi arbetar löpande med att effektivisera vår resursanvändning i syfte att minska utsläpp till luft, mark och vatten.

  • Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra vår kunskap och kontroll över vår miljöpåverkan.

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

  • Vi strävar efter att verka för mångfald och fokusera på medarbetarnas engagemang och kompetensutveckling.

03

STAVDAL 2017 //
Värdeked­jan

Stavdal är en helhetsleverantör av utrustning, säkerhetslösningar och utbildningar. Vi vill vara en öppen arbetsplats med människor, maskiner och möjligheter i fokus.