Skip to content

06

EKONOMISK HÅLLBARHET//
Stavdal & möjligheterna

Tätare samarbeten ger stora vinster

Delningsekonomi, att fler delar på samma resurser, är en samhällstrend som blir allt vanligare. För NCC, en av Nordens största koncerner inom bygg och fastighetsutveckling, ger samarbetet med företag som Stavdal stora vinster – både i mjuka och hårda värden.

Att hyra utrustning till byggprojekt handlar inte enbart om kronor och ören, utan till stor del om andra värden. Det menar Tony Jakobsson, Nordic Category Manager på NCC.


– Varför vi hyr maskiner? Du kan lika gärna vända på frågan. Varför ska vi äga allt själva? Det finns ett enormt mervärde i att inte behöva äga allt själv, säger han.

En av de stora fördelarna är att NCC snabbare kan anpassa sig till nya hållbarhets- och arbetsmiljökrav. Att själv äga alla maskiner borgar för trögare omställning.

– Miljö- och arbetsmiljöfrågor är komplicerade och det är bra att vi kan ta hjälp av specialister för att alltid hålla oss i framkant. Stavdal har koll på trender, ny teknik och de senaste bestämmelserna som reglerar miljö och arbetsmiljö. Det finns hur många fördelar som helst med detta. Sen finns det alltid en brytpunkt för när det lönar sig att hyra respektive köpa, menar Tony Jakobsson.

NCC lägger stor vikt vid att välja professionella samarbetspartners att skriva ramavtal med.

– Det är en stor marknad som är hårt konkurrensutsatt, med många små aktörer. Men för oss är det viktigt att arbeta med seriösa företag som har de resurser i form av ny teknik, kompetens och planering som vi behöver. Vi vill helt enkelt kunna hantera våra affärer långsiktigt och på miljömässigt bästa sätt, säger Tony Jakobsson.

NCC

Omsättning: 58 Mdr SEK (2016) Antal anställda: 17 000 (2016) Bygg- och fastighetsutvecklingskoncern med verksamhet i norra Europa, som arbetar målmedvetet med hållbarhetsfrågor inom inte minst energi, råmaterial och koldioxidutsläpp.

Catrin Heincke, teknisk specialist inom hållbarhet på NCC Building, håller med om att valet av partners behöver göras med omsorg.

– Något som är viktigt vid samarbeten är att båda sidor engagerar sig och det upplever vi att Stavdal gör. De är intresserade och svarar på frågor, och följer gärna upp projekten för att se hur de har gått. Vi ser gärna ett tätt samarbete med våra leverantörer. Det underlättar för vår planering och ger färre överraskningar i projekten.

NCC har ett uttalat mål att arbeta hållbart i hela verksamheten.

– Som en del i detta startade NCC konceptet Grönt Byggande 2010 för att hantera miljö- och energifrågor på byggarbetsplatser. Ett arbete pågår nu med att ersätta det med ett bredare koncept som går under namnet Sustainable Sites. Det hanterar också miljö- och energifrågor, men även många andra delar som exempelvis social hållbarhet och säkerhet.

En del i Sustainable Sites är användandet av bra energieffektiva bodar. Vad en energieffektiv bod innebär är dock inte tydligt definierat, säger Catrin Heincke.

Hon skulle vilja se lite nytänkande från leverantörerna, till exempel energimärkning eller annan beräkning som visar på en bods energiprestanda, något som idag inte finns eller presenteras för de olika bodmodellerna.

– De val vi gör i våra projekt styrs inte bara av produktutbudet, utan naturligtvis även av kostnader. Det skulle hjälpa oss att få bättre beslutsunderlag från leverantörerna för att lättare påvisa lönsamheten kopplat till maskin- och bodhyra för en etablering. Att hyra energieffektiva bodar för ett kortare projekt kanske inte är lönsamt om man tittar på den energibesparing som görs jämfört med en ”normal” bod. Vid längre projekt kan däremot den energibesparing som erhålls ge en mindre totalkostnad trots att bodhyran är högre än för den ”normala” boden, säger Catrin Heincke.

Hon fortsätter:

– Men var går egentligen brytpunkten? Det går att räkna på detta och presentera siffror utifrån vissa förutbestämda avgränsningar, vilket skulle underlätta för NCC att göra bättre val. Byggprojekt är komplexa och det måste tas tusentals beslut. Allt som kan underlätta det är välkommet.

Vi arbetar helst med leverantörer som underlättar för oss att inte slösa på resurser.

Samtidigt menar hon att även NCC har ett arbete framför sig för att minska energianvändningen och klimatpåverkan i hela verksamheten. Om det finns energieffektiva bodar, med utrustning som inte är självinstruerande, behöver personal på byggarbetsplatserna ta del av utbildningar.

– Det råder ett behov av att framgent arbeta med planering av etableringen och en ökad förståelse för hur det dagliga beteendet kan påverka energianvändning och kostnader i ett byggprojekt. Vi arbetar helst med leverantörer som underlättar för oss att inte slösa på resurser, till exempel med hjälp av enklare hantering av utrustning, bra support och utbildning, avslutar Catrin Heincke.

Stavdal & möjligheterna

Intäkter

De totala intäkterna för Stavdal AB och Stavdal i Jönköping AB under 2017 uppgick till 623,6 miljoner.

Stavdals verksamhets­områden

Storleksfördelningen mellan Stavdals verksamhetsområden är 36 procent på tjänster och etablering samt 64 procent maskinuthyrning. Siffrorna baseras på Stavdal ABs årsredovisning 2017.

Löner och förmåner

Beloppet för löner och förmåner uppgick till 132  254 790 kronor under 2017.

Stavdals utveckling över tid

Jämfört med 2008 har vi ökat vår omsättning med 382 miljoner kronor. Omsättningen år 2017 uppgick till 613 miljoner kronor.

Samhälls­engagemang

Under 2017 bidrog vi med 375 000 kronor till hjälporganisationer, idrottsklubbar och ungdomsverksamheter.